Loading...

Ochrana

Oblast působnosti: Ochrana

Fondazione l’Albero della Vita se odjakživa angažuje v oblasti ochrany nezletilých dětí, které žijí ve vážných situacích zranitelnosti. Pracuje především na prevenci a snaží se omezit rizika způsobená jevy jako je násilí, prodej dětí, práce nezletilých, vraždy novorozených dětí, fyzické a psychické zneužívání, extrémní chudoba či využívání  dětských vojáků ve válečných konfliktech.

Nadační fond na pomoc opuštěným dětem pracuje především pro děti a mládež žijící v podmínkách osobního, rodinného a sociálního strádání, velmi často mimo rodinu, a u kterých hrozí nebezpečí, že mohou uvíznout v síti dětské prostituce či organizované kriminality, anebo mohou být postiženi jinou formou sociální deviace.

Projekty a programy